Nỗ lực vực dậy ngành cơ khí bằng hỗ trợ vốn và công nghệ